Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Konkurs!

NASI ULUBIENI MAMY DLA WAS KONKURS!

Nagrodą w konkursie jest udział w dwudniowym spływie kajakowym pn. „Spływ Odrzański”, który odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. Spływ odbędzie się na rzece Odrze na odcinku Wrocław-Lubiąż (trasa może ulec niewielkiej zmianie, w zależności od warunków panujących na rzece w terminie spływu).
Uczestnik konkursu ma za zadanie przesłać na adres biuro@dot.org.pl 2 samodzielnie zrobione zdjęcia wraz krótkiego tekstem (min 500 znaków ze spacjami). Zdjęcia oraz tekst mają dotyczyć rzeki Odry oraz turystyki wodnej na Dolnym Śląsku. W tytule e-maila należy wpisać KONKURS.

NASI ULUBIENI MAMY DLA WAS KONKURS!

Nagrodą w konkursie jest udział w dwudniowym spływie kajakowym pn. „Spływ Odrzański”, który odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. Spływ odbędzie się na rzece Odrze na odcinku Wrocław-Lubiąż (trasa może ulec niewielkiej zmianie, w zależności od warunków panujących na rzece w terminie spływu).
Uczestnik konkursu ma za zadanie przesłać na adres biuro@dot.org.pl 2 samodzielnie zrobione zdjęcia wraz krótkiego tekstem (min 500 znaków ze spacjami). Zdjęcia oraz tekst mają dotyczyć rzeki Odry oraz turystyki wodnej na Dolnym Śląsku. W tytule e-maila należy wpisać KONKURS.
REGULAMIN KONKURS

§ 1
ORGANIZATOR, UCZESTNICTWO, CZAS TRWANIA

1. Konkurs jest organizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną z siedzibą przy ul. Świdnickiej 44 we Wrocławiu (50-027) zwany dalej „Organizatorem”
2. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny,
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających konto na dowolnym portalu społecznościowym np. Facebook.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 30.04.2018 r. do 18.05.2018 r.

§ 2
ZASADY
1. Uczestnik konkursu ma za zadanie przesłać na adres biuro@dot.org.pl 2 samodzielnie zrobione zdjęcia wraz krótkiego tekstem (min 500 znaków ze spacjami). Zdjęcia oraz tekst mają dotyczyć rzeki Odry oraz turystyki wodnej na Dolnym Śląsku. W tytule e-maila należy wpisać KONKURS.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody albo wyeliminowaniem z Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

§ 3
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, NAGRODA

1. Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymagania, o jakich mowa w § 2 pkt. 1.
2. Wybór prac nie odbywa się w drodze losowania.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 25 maja 2018 r. na stronie dolnyslask.travel
4. Każdy z laureatów zostanie poinformowany indywidualnie drogą mailową.
5. Nagrodą w konkursie jest udział w dwudniowym spływie kajakowym pn. „Spływ Odrzański”, który odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. Spływ odbędzie się na rzece Odrze na odcinku Wrocław-Lubiąż (trasa może ulec niewielkiej zmianie, w zależności od warunków panujących na rzece w terminie spływu).
6. Zadaniem każdego uczestnika będzie relacjonowanie spływu na profilach społecznościowych, blogach, stronach itp. przynajmniej 2 posty dziennie.
7. Kajaki, nocleg, wyżywienie, opłaty związane ze spływem, zabezpieczenie, transport powrotny do Wrocławia itp. będą zapewnione przez organizatora.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przysłanej pracy plastycznej.
2. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (prawa zależne) do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania
i rozporządzania utworem, o którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu w całości i we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela mu wyłącznego prawa na wykonywanie autorskich praw zależnych.
1. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) Wszelkie wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), przedmiotów umowy, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
c) wprowadzanie ich do obrotu, najem i użyczanie przedmiotów umowy;
d) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
e) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
g) wprowadzanie zmian i skrótów;
h) wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.d) –
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

§ 5
KOMISJA KONKURSOWA
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury Konkursu.
2. W skład komisji wchodzą:
3. Rajmund Papiernik, Magdalena Tworek, Marta Zawiła-Piłat.
4. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.
b) wybór laureatów konkursu.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostają
1. umieszczone na stronie www dolnyslask.travel.
2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www dolnyslask.travel.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

fot. Wiesław Jurewicz