Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach serwisu o nazwie PEUP Dolny Śląsk (zwanego dalej Serwisem), prowadzonego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną (TERYT 02) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Świdnickiej 44 (zwaną dalej Prowadzącym Serwis).
 2. Serwis działa pod adresem elektronicznym domeny dolnyslask.info.pl.
 3. Serwis służy do udostępniania oraz rozpowszechniania materiałów o tematyce turystycznej i kulturowej, w szczególności informacji o szlakach, obszarach, obiektach atrakcji oraz bazy turystycznej i kulturalnej, a także materiałów multimedialnych związanych z tematyką Serwisu.
 4. Serwis jest zintegrowany z Centrum Przetwarzania Danych Informacji Turystycznej i Kulturalnej prowadzonym przez Fundację Informatyki i Zarządzania (KRS 0000242379, NIP 7272660642, REGON 100087765) z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Szpitalnej (zwana dalej Administratorem).
 5. Prowadzący Serwis oraz Administrator (zwani dalej Redakcją) nadzorują proces publikacji materiałów.
 6. Użytkownik to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z serwisu niezależnie od faktu dokonania rejestracji.
 7. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, iż akceptuje Regulamin.
 8. Redakcja zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 9. Materiały zawarte w serwisie są publikowane wyłącznie do celów edukacyjnych i poznawczych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w nich zawarte.
 10. Redakcja odbiera pocztę elektroniczną z adresu: info@dolnyslask.info.pl.
 11. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Serwisie przez jego Użytkowników.
 12. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 2017-03-17.

§2. PUBLIKACJA DANYCH

 1. Publikujący to Użytkownik, który korzysta z serwisu w celu publikacji materiałów w tym serwisie. Publikującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Publikującemu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne za publikację materiału w serwisie.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do akceptacji, konwersji, korekty, aktualizacji i tłumaczenia materiałów przygotowanych przez Publikującego.
 4. Wszyscy Użytkownicy serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego.
 5. Zabronione jest umieszczanie w serwisie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub naruszających przepisy prawa, w szczególności:
  • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej,
   propagujących przemoc, używki,
  • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety,
  • obrażających uczucia religijne,
  • erotycznych, pornograficznych.
 6. Publikujący, umieszczając materiał w serwisie, oświadcza, iż przysługują mu do niego prawa oraz, że udziela zgody na jego publikację w serwisie. Za brak praw do materiałów odpowiada wyłącznie Publikujący.
 7. Publikujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w materiale, który przedstawił do publikacji.
 8. Publikujący, umieszczając na serwisie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Redakcji oraz Użytkownikom serwisu licencji „Creative Commons. Uznanie Autorstwa 3.0 Polska”, której pełny tekst dostępny jest pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode.
 9. W razie stwierdzenia pojawienia się na serwisie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem, każdy z Użytkowników jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Redakcję, przesyłając informację e-mail.
 10. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych materiałów, dokonywania skrótów i opracowań, a także do usunięcia materiału z serwisu bez podania przyczyny.

§3. DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Redakcję swoich danych osobowych do celów prowadzenia Serwisu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych.
 2. Dane związane z indywidualnym profilem Użytkownika będą przechowywane w Centrum Przetwarzania Danych Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§4. ZASADY BEZPŁATNEGO WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo pobrać dowolną fotografię opatrzoną znakiem wodnym Serwisu oraz dokumenty przeznaczone do pobrania.
 2. Pobrane materiały można przechowywać na dowolnym nośniku do celów prywatnych, przeglądając samemu lub pokazując znajomym.
 3. Pobrane materiały można wykorzystywać w przedsięwzięciach prywatnych, publicznych i komercyjnych na stronach www pod warunkiem:
  • obowiązkowego umieszczenia obok fotografii lub łącza do dokumentu wyraźnie widocznego imienia i nazwiska autora,
  • obowiązkowego umieszczenia obok fotografii lub łącza do dokumentu wyraźnie widocznej nazwy Serwisu (lub adresu www do Serwisu) oraz łącza internetowego otwierającego Serwis,
  • bieżącego aktualizowania w Serwisie danych rejestracyjnych Użytkownika (w szczególności adresu e-mail i telefonu kontaktowego).