Przystanie, pola biwakowe, parkingi dla kamperów, miejsca rekreacji nad brzegiem rzeki, miejsca do wodowania i wyciągania kajaków i innych sprzętów pływających, kajaki, łodzie, supy, zejścia do wody, szlaki wodne – to tylko wycinek tego, co można zrealizować w Dolnośląskim Funduszu Odrzańskim 2023.
Nabór wniosków trwa do 29 marca 2023 do godziny 23:59. Wnioski składa się tylko w formie elektronicznej. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł, a wymagany wkład własny wynosi 10% wartości projektu. Czas realizacji: od maja do końca 2023 r.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

  1. Wypełnić i złożyć ofertę w Generatorze eNGO pod adresem: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:55).
  2. Zapisać ofertę na dysku komputera.
  3. Podpisać ofertę podpisem elektronicznym.
  4. Podpisać wymagane załączniki podpisem elektronicznym (każdy z osobna).
  5. Przesłać ofertę oraz wymagane załączniki za pomocą platformy ePUAP do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:59).

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów ze złożeniem wniosku, Wydział Turystyki jest do Państwa dyspozycji: www.turystyka.dolnyslask.pl
Marcelina Młodzińska: 71 770 41 18
Natalia Mutor: 693 315 444

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023
Już wkrótce nabrzeże całej Odry znów ma zacząć tętnić życiem. Powołany, przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023, ma wspierać dolnośląskie gminy w realizacji projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury nad Odrą. Warto przypomnieć, że w 2018 r. fundusz o podobnym charakterze istniał, jednak dotyczył terenu całego województwa.
Jak mówi Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego: „Skupiamy się na Odrze, jako głównej rzece regionu. Inwestując w obiekty małej infrastruktury, przystanie, pola biwakowe nad rzeką, chcemy część ruchu turystycznego przekierować również tutaj. Jestem przekonany, że otwierając się na turystów, spowodujemy również zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rzeki i jej zasobów.”
Na wszystkie zadania przeznaczono 2 miliony złotych. Wartość dofinansowania wyniesie do 150 tysięcy dla gminy albo organizacji pozarządowej. W ramach programu zostaną przyznane dotacje celowe na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą dla gmin województwa dolnośląskiego, przez których teren przepływa rzeka Odra, bądź które graniczą z rzeką Odrą. Dotacje zostaną też przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. To szczególnie ważne, ponieważ coraz więcej stowarzyszeń, fundacji realizuje zadania związane z rzeką, a teraz będą mogły otrzymać dotacje na swoje projekty infrastrukturalne.
W ramach programu planuje się realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury na terenie gmin odrzańskich, m.in.: przystanie, pola biwakowe, parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.
W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wskazano, że Odra jest „obszarem o znaczących walorach przyrodniczych pozwalających na uruchomienie programów turystycznego wykorzystania rzeki i przyległych do niej terenów, zgodnie z modelem zrównoważonej turystyki”. Program Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 ma stanowić uzupełnienie działań województwa dolnośląskiego realizowanych poprzez otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz z zakresu turystyki. Przedstawiciele organizacji pozarządowych składający, bądź chcący składać swoje wnioski w ramach w/w konkursów, zwracali uwagę, na braki odpowiedniej infrastruktury związanej z rzeką Odrą, uniemożliwiające w dużej części realizację wielu zadań. Stąd potrzeba realizacji programu Dolnośląski Fundusz Odrzański. Warto podkreślić, że obecnie, gminy Chocianów, Brzeg Dolny, Prochowice, Ścinawa i Wołów budują wspólnie zintegrowaną sieć przystani oraz łączących je ścieżek rowerowych z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla jachtów, łodzi motorowych czy kajaków. Powstanie też nowy szlak rowerowy o długości 100 km, umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi portami.
Dzięki programowi Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023, wzdłuż rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego, powstanie kompleksowa infrastruktura będąca uzupełnieniem istniejących obiektów o przeznaczeniu turystycznym.

DFO 2023 dla GMIN NADODRZAŃSKICH

Od 1 do 21 marca 2023 r. gminy Dolnego Śląska, przez które przepływa rzeka Odra, lub które z Odrą sąsiadują mogły składać wnioski o dofinansowanie zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej. Obecnie trwa weryfikacja formalna wniosków.

Poprzez infrastrukturę i sprzęt turystyczny rozumie się w szczególności: przystanie, pola biwakowe (np. wiaty, ławostoły, paleniska, kosze na śmieci), parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie urzędu, natomiast edytowalną wersję wniosku należy przysłać na adres e-mail podany w regulaminie konkursu.

Wkład własny gminy musi wynosić minimum 25% wartości dotacji. Maksymalna kwota dotacji to 150.000,00 zł. Możliwe jest przyznanie dotacji na zadanie już rozpoczęte pod warunkami określonymi w regulaminie konkursu.
Czas realizacji zadania: do końca 2023 r.