Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Regulamin konkursu – Dolnośląski Kalendarz Świąteczny 2023

Regulamin konkursu „Dolnośląski Kalendarz Świąteczny”

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Dolnośląski Kalendarz Świąteczny” (zwanego dalej „Konkursem”) na portalu społecznościowym Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.

Konkurs przeprowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/DolnySlaskPL/

Cykl pytań konkursowych rozpocznie się 01.12.2023 r., a zakończy 24.12.2023 r. W ramach cyklu pojawią się w sumie 24 pytania, codziennie po jednym pytaniu.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie z profili osób rzeczywistych, a nie profili postaci fikcyjnych lub instytucji. Uczestnik zgłaszając się do konkursu, jednocześnie oświadcza, że nie dotyczą go wszystkie powyższe zastrzeżenia.

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska oraz wizerunku (załącznik nr 1), dodatkowo zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email w celu odebrania nagrody w ramach Konkursu, organizowanego przez Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie przynajmniej jednego z 24 zadań konkursowych.

 1. ZASADY KONKURSU

W dniach od 1 do 24 grudnia, codziennie na profilu facebookowym organizatora pojawi się jedno nowe pytanie konkursowe dotyczące wybranej atrakcji z regionu. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisanie w komentarzu pod postem swojej propozycji na zadane w poście pytanie.

Każdorazowo na udzielenie odpowiedzi pod danym postem uczestnicy mają 4 dni (przykładowo, odpowiedzi na pytanie zadane 1 grudnia zbierane są do 4 grudnia do godziny 23.59). Ostateczny termin napływania zgłoszeń (a więc udzielenia odpowiedzi na ostatnie konkursowe pytanie, zadane 24 grudnia 2023) upływa 27.12.2023 r. o godzinie 23:59.

Każdorazowo po upływie terminu odpowiedzi na zadane danego dnia pytanie, w ciągu 7 dni roboczych wybrani zostaną laureaci konkursu. Wyboru laureatów dokona Organizator, wybierając jego zdaniem najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi.

Organizator skontaktuje się z każdym ze Zwycięzców poprzez kontakt w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Facebooka. Wiadomość będzie zawierać również informację o sposobie odebrania nagrody.

Każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest odpowiedzieć na wysłaną do niego wiadomość w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku takiego kontaktu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

Informacje o wynikach konkursów zostaną każdorazowo podane na profilu „Dolny Śląsk”, jako komentarz do danego postu konkursowego, a zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomości prywatne na konto w serwisie Facebook.

 1. NAGRODY

Nagrodami w konkursie są vouchery i gadżety przekazane każdorazowo przez Organizatora oraz atrakcję, której danego dnia dotyczy konkurs.

Nagrody będzie można odebrać w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu lub zostaną one mu wysłane drogą pocztową. Termin oraz sposób odebrania nagród zostaną ustalone z uczestnikami indywidualnie.

 1. REKLAMACJE

Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkowników w terminie do 3 dni od zaistnienia ewentualnego uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres: konkursy@dolnyslask.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację;

wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;

dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej.

Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.

Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) organizator oświadcza, że:

 1. a) Administratorem danych osobowych w konkursie jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. b) Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych jest poprzez adres e-mail: inspektor@umwd.pl;
 3. c) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych zwycięzców konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 4. d) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 5. e) Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. f) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2).
 7. g) W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Twoje dane mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 8. h) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród nagrodzonym Uczestnikom;
 9. i) Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne jednak jest niezbędne do odebrania nagrody konkursowej.

 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursów. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursów będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w zakresie: imię i nazwisko, wizerunku przez Administratora, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w celu wzięcia udziału w konkursie „Dolnośląski Kalendarz Świąteczny”, organizowanego przez Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany  o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie.

Zobacz więcej:

Rezydencja Dębowa

Hotel Stronie

Od 2020 r. Hotel Stronie** wita gości pragnących wypocząć wśród leśnych zakątków i malowniczych miejscowości Masywu Śnieżnika, Gór Bialskich oraz Gór Złotych.

Ibis Styles Wałbrzych

Designerski ekonomiczny hotel, otwarty na kreatywne umysły. Ibis Styles Wałbrzych to nowoczesny, 3-gwiazdkowy hotel klasy ekonomicznej.

Hotel Europeum

EUROPEUM HOTEL to kameralny i stylowy hotel butikowy w samym sercu Wrocławia.