Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Regulamin konkursu „Dolnośląskie Boże Narodzenie”

Regulamin konkursu „Dolnośląskie Boże Narodzenie”
REGULAMIN
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu
„Dolnośląskie Boże Narodzenie” (zwanego dalej „Konkursem”) na portalu społecznościowym
Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje
zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
Uczestników Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047,
REGON: 931934644.
3. Konkurs przeprowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Dolny Śląsk:
https://www.facebook.com/DolnySlaskPL/
4. Konkurs rozpocznie się 08.12.2021 r., a zakończy 15.12.2021 r. o godzinie 23:59.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie jest pracownikiem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie z profili osób
rzeczywistych, a nie profili postaci fikcyjnych lub instytucji. Zgłoszenia dzieci są dopuszczalne, pod
warunkiem, że zostaną zgłoszone z profili osób pełnoletnich będących ich opiekunami prawnymi.
Uczestnik zgłaszając się do konkursu, jednocześnie oświadcza, że nie dotyczą go wszystkie powyższe
zastrzeżenia.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
imię i nazwisko oraz wizerunku (załącznik nr 1), dodatkowo zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email w celu
odebrania nagrody w ramach Konkursu, organizowanego przez Województwo Dolnośląskie, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-
411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego.
§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisanie w komentarzu pod postem: jaki prezent z Dolnego
Śląska może być idealnym podarunkiem świątecznym dla bliskiej osoby.
2. Termin napływania zgłoszeń upływa 15.12.2021 r. o godzinie 23:59.
3. Po terminie 15.12.2021 r. w ciągu 7 dni roboczych wybranych zostanie 5 laureatów konkursu.
Wyboru laureatów dokona Organizator, wybierając zdaniem Organizatora najciekawsze i najbardziej
kreatywne odpowiedzi.
4. Organizator skontaktuje się z każdym ze Zwycięzców poprzez kontakt w wiadomości prywatnej za
pośrednictwem Facebooka. Wiadomość będzie zawierać również informację o sposobie odebrania
nagrody.
5. Każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest odpowiedzieć na wysłaną do niego wiadomość w ciągu 3
dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku takiego kontaktu nagroda przepada na rzecz
Organizatora.
6. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na profilu „Dolny Śląsk”, jako komentarz do
postu konkursowego, a zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomości prywatne na konto w
serwisie Facebook.
§ 4. NAGRODY
1.Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów gadżetów z logo Dolny Śląsk, w których skład wejdzie:
plecak logo Dolny Śląsk, ręcznik plażowy z logo Dolny Śląsk, książka „Bieguni” Olgi Tokarczuk,
komin/chusta z logo Dolny Śląsk.
2. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
3. Nagrody będzie można odebrać w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu lub zostaną
one mu wysłane drogą pocztową. Termin oraz sposób odebrania nagród zostaną ustalone z
uczestnikami indywidualnie.
§ 5. REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkowników w terminie do 3 dni od
zaistnienia ewentualnego uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na
adres: konkursy@dolnyslask.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Użytkownik jest
zobowiązany do podania w reklamacji:
a. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację;
b. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;
c. dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez
odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub
niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony
konkursowej.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą
rozpatrywane.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) organizator oświadcza, że:
a) Administratorem danych osobowych w konkursie jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
b) Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych jest poprzez adres e-mail:
inspektor@umwd.pl;
c) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych
zwycięzców konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
d) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
e) Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
f) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa;
g) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród
nagrodzonym Uczestnikom;
h) Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne jednak jest niezbędne do odebrania
nagrody konkursowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursów. Konkursy nie są w żaden
sposób sponsorowane, wspierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursów będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie: imię i nazwisko, wizerunku przez Administratora, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411,
Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w celu wzięcia udziału w konkursie „Dolnośląskie Boże Narodzenie”, organizowanego przez Województwo
Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem poinformowana/ poinformowany o możliwości cofnięcia
zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie.