Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Regulamin konkursu Kolej na Otwarcie Sezonu Turystycznego 2024

Weź udział w konkursie i wygraj jeden z 9 voucherów uprawniających do odebrania Dolnośląskiego Biletu Weekendowego.

Regulamin konkursu „Kolej na Otwarcie Sezonu Turystycznego 2024”

 

REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu na portalu społecznościowym Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

 

Organizatorem Konkursu jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Świdnicka 44, Wrocław 50-027, NIP 897-16-16-995, REGON: 932116764.

 

Konkurs przeprowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/traveldolnyslask

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie jest pracownikiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie z profili osób rzeczywistych, a nie profili postaci fikcyjnych lub instytucji. Uczestnik zgłaszając się do konkursu, jednocześnie oświadcza, że nie dotyczą go wszystkie powyższe zastrzeżenia.

 

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska oraz wizerunku (załącznik nr 1), dodatkowo zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email w celu odebrania nagrody w ramach Konkursu, organizowanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną, ul. Świdnicka 44,  Wrocław 50-027, NIP 897-16-16-995, REGON: 932116764.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie postawione w konkursie.

 

 

 

ZASADY KONKURSU

 

W komentarzu należy napisać odpowiedź na zagadkę (wskazać miejsce, w którym odbywa się impreza Otwarcie Sezonu Turystycznego na Dolnym Śląsku w 2024), a także napisać, z czym kojarzy się to miasto. Pierwszej 9 osób, które poprawnie udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz napisze, z czym kojarzy się owe miasto otrzyma 1 voucher uprawniający do nieodpłatnego nabycia biletu wskazanego na voucherze.

Ostateczny termin napływania zgłoszeń upływa 26.04.2024 o godzinie 12:00.

Organizator skontaktuje się z każdym ze Zwycięzców poprzez kontakt w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Facebooka. Wiadomość będzie zawierać również informację o sposobie odebrania nagrody.

Każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest odpowiedzieć na wysłaną do niego wiadomość w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku takiego kontaktu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

Informacje o wyniku konkursu zostaną podane na profilu „Dolny Śląsk Travel”, jako komentarz do danego postu konkursowego, a zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomości prywatne na konto w serwisie Facebook.

 

NAGRODY

 

Nagrodami w konkursie będzie 9 voucherów uprawniających nieodpłatnego nabycia biletu weekendowego dla jeden osoby.

Nagrody będzie można odebrać w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu. Termin oraz sposób odebrania nagród zostaną ustalone z uczestnikami indywidualnie.

 

REKLAMACJE

 

Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkowników w terminie do 3 dni od zaistnienia ewentualnego uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres: biuro@dot.org.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA KONKURS”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

 

wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację;

wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;

dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).

 

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej.

Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.

Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) organizator oświadcza, że:

  • a) Administratorem danych osobowych w konkursie jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 44, 50-411 Wrocław;
  • b) Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych jest poprzez adres e-mail: biuro@dot.org.pl;
  • c) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych zwycięzców konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • d) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • e) Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • f) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  • g) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród nagrodzonym Uczestnikom;
  • h) Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne jednak jest niezbędne do odebrania nagrody konkursowej.
  • i) Udział w konkursie przewiduje możliwość późniejszego wykorzystania przez organizatora odpowiedzi konkursowych, zaprezentowanych w trakcie konkursu, podczas promocji województwa.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursów. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursów będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Załącznik nr 1

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.

 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wizerunku przez Administratora, którym jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu 50-027, ul. Świdnicka 44 w celu wzięcia udziału w konkursie „Konkurs MTT 2024”, organizowanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną, ul. Świdnicka 44, Wrocław 50-027, NIP 897-16-16-995, REGON: 932116764.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany  o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie.

Zobacz więcej:

Noc Muzeów na Dolnym Śląsku

Pomysły - Noc Muzeów 2024 na Dolnym Śląsku.

Amazing Poland Trip reprezentantem Dolnego Śląska na VII Turystycznych Mistrzostwach Vlogerów i Blogerów!

1 maja rusza siódma edycja Turystycznych Mistrzostw Vlogerów

Ruszył plebiscyt „Cuda Polski 2024” National Geographic Traveler

Redakcja National Geographic Traveler wspólnie z czytelnikami wybiera nowe „Cuda Polski 2024”. Przez cztery tygodnie użytkownicy z całej Polski będą głosować na najbardziej atrakcyjne, zaskakujące i warte odwiedzenia miejsca w każdym województwie.

Odkryj Ukryte Klejnoty