Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Regulamin konkursu „#ZnajdźSwojąTrasę”

Regulamin konkursu „#ZnajdźSwojąTrasę”

REGULAMIN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „#ZnajdźSwojąTrasę” (zwanego dalej „Konkursem”) na portalu społecznościowym Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.
 3. Konkurs przeprowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/DolnySlaskPL/
 4. Konkurs rozpocznie się 08.10.2021 r., a zakończy 17.10.2021 r. o godzinie 23:59.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie z profili osób rzeczywistych, a nie profili postaci fikcyjnych lub instytucji. Zgłoszenia dzieci są dopuszczalne, pod warunkiem, że zostaną zgorszone z profili osób pełnoletnich będących ich opiekunami prawnymi. Uczestnik zgłaszając się do konkursu, jednocześnie oświadcza, że nie dotyczą go wszystkie powyższe zastrzeżenia.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Jednocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunku (załącznik nr 1), dodatkowo zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email w celu odebrania nagrody w ramach Konkursu, organizowanego przez Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego.
 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisanie w komentarzu pod postem: dlaczego wybiera rower. Czy jest on formą rekreacji i relaksu, codzienną aktywnością, transportem do pracy, a może jeszcze czymś innym? Po prostu opowiedzenie swojej rowerowej historii.
 2. Termin napływania zgłoszeń upływa 17.10.2021 r. o godzinie 23:59.
 3. Po terminie 17.10.2021 r. w ciągu 7 dni roboczych wybranych zostanie 5 laureatów konkursu. Wyboru laureatów dokona Organizator, wybierając zdaniem Organizatora najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi.
 4. Organizator skontaktuje się z każdym ze Zwycięzców poprzez kontakt w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Facebooka. Wiadomość będzie zawierać również informację o sposobie odebrania nagrody.
 5. Każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest odpowiedzieć na wysłaną do niego wiadomość w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku takiego kontaktu nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 6. Informacje o wynikach konkursów zostaną podane na profilu „Dolny Śląsk”, jako komentarz do postu konkursowego, a zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomości prywatne na konto w serwisie Facebook.
 • 4. NAGRODY
 1. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów gadżetów z logo Dolny Śląsk, w których skład wejdzie: plecak rowerowy, zestaw naprawczy, bidon, komin na szyję, saszetka na ramę.
 2. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 3. Nagrody będzie można odebrać w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu lub zostaną one mu wysłane drogą pocztową. Termin oraz sposób odebrania nagród zostaną ustalone z            uczestnikami indywidualnie.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkowników w terminie do 3 dni od zaistnienia ewentualnego uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację drogą mailową na adres: konkursy@dolnyslask.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:
 2. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację;
 3. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;
 4. dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
 7. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) organizator oświadcza, że:
 3. a) Administratorem danych osobowych w konkursie jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 4. b) Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych jest poprzez adres e-mail: inspektor@umwd.pl;
 5. c) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych zwycięzców konkursu jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 6. d) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 7. e) Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. f) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 9. g) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród nagrodzonym Uczestnikom;
 10. h) Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne jednak jest niezbędne do odebrania nagrody konkursowej.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 12. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursów. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook.
 13. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursów będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 15. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
 16. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Załącznik nr 1

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie: imię i nazwisko, wizerunku

przez Administratora, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
w celu wzięcia udziału w konkursie „#ZnajdźSwojąTrasę”, organizowanego przez Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław 50-411, NIP 899-28-03-047, REGON: 931934644.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem  poinformowana/ poinformowany  o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie.